മിനിമം വേതനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഏക സംസ്ഥാനം കേരളം: മുഖ്യമന്ത്രി

തൊഴിൽ മേഖലയിൽ കേരളം രാജ്യത്തിന് മാതൃകയാണ്. മിനിമം വേതനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഏക സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്. അതിഥി തൊഴി