ഗുജറാത്തിൽ മിന്ദോല നദിക്ക് കുറുകെയുള്ള പാലം തകർന്നു; 15 ഗ്രാമങ്ങളെ ബാധിച്ചു

2021-ലാണ് പാലത്തിന്റെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതെന്നും ഇതിന് രണ്ട് കോടി രൂപ ചെലവായെന്നും വിദഗ്ധരുടെ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷമേ