നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനം നല്ല മാനസികാവസ്ഥയിലായിരിക്കുക എന്നതാണ്; മഞ്ജു വാര്യർ

കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്റെ ഇൻഡോ- അറബിക് സിനിമയായ ആയിഷയുടെ പ്രമോഷൻ ചടങ്ങിൽ നിന്നെടുത്ത ഒരു ചിത്രമാണ് മഞ്ജു പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.