മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിച്ചപ്പോള്‍ മാത്രം മൈക്ക് തകരാറിലായതില്‍ അസ്വാഭാവികത; മന്ത്രി വിഎൻ വാസവൻ

കെ സുധാകരന്‍ പ്രസംഗത്തില്‍ ഉപയോഗിച്ചത് ഒരു അനുസ്മരണ യോഗത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ പാടില്ലാത്ത ഭാഷയായിരുന്നുവെന്നും മന്ത്രി