ഞാനും സാധാരണക്കാരിയാണ്; അതിനാൽ എനിക്ക് മധ്യവർഗത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും: ബജറ്റിന് മുമ്പായി ധനമന്ത്രി

ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാർ ഇടത്തരക്കാർക്കുമേൽ പുതുതായി ഒരു നികുതിയും ചുമത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രി സദസ്സിനെ ഓർമിപ്പിച്ചു.