എം ജി റോഡിലെ പാർക്കിങ്ങ് ഏരിയ സ്വകാര്യ ഹോട്ടലിന് വാടകക്ക് ; വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചാൽ കരാർ റദ്ദാക്കും; ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്ന് നഗരസഭ

നിലവിൽ പൊലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ നഗരസഭ നഗര പരിധിയിൽ ട്രാഫിക് നിയന്ത്രണത്തിന് 225 വാർഡൻമാരെ പാർക്കിങ്ങ് ഫീസ് പിരിക്കാൻ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്