നടി മീര വാസുദേവ് വിവാഹിതയായി; വരൻ ക്യാമറമാൻ വിപിൻ പുതിയങ്കം

ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത കുടുംബാംഗങ്ങളും 2-3 അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രമേ ഞങ്ങൾ പങ്കെടുത്തിരുന്നുള്ളൂ. എന്റെ പ്രഫഷനൽ യാത്രയിൽ ഏറ്റവും