പക്ഷിപ്പനി; ആലപ്പുഴ ജില്ലയില്‍ മുട്ടയുടെയും ഇറച്ചിയുടെയും വില്‍പ്പന തടഞ്ഞ് ഉത്തരവ്

മേല്‍ പറഞ്ഞ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ പ്രദേശങ്ങളില്‍ താറാവ്, കോഴി, കാട, മറ്റു വളര്‍ത്തുപക്ഷികള്‍ ഇവയുടെ മുട്ട, ഇറച്ചി,