ബലാത്സംഗകേസിൽ പരോളിലുള്ള റാം റഹീം സിങ്ങിന്റെ പരിപാടിയിൽ മേയറും ഹരിയാന ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറും; ബിജെപി പ്രതിരോധത്തിൽ

ഞങ്ങൾ സാമൂഹിക ബന്ധത്തിൽ നിന്നാണ് പരിപാടിയിൽ എത്തിയത്, അതിന് ബിജെപിയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ” ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ പറഞ്ഞു.