വൈവാഹിക ബലാത്സംഗം ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കുക; ഹർജിയിൽ സുപ്രീം കോടതി കേന്ദ്രത്തോട് മറുപടി തേടി

വിവാഹിതയായ സ്ത്രീകളുടെ ലൈംഗികതയ്ക്ക് സമ്മതം നിഷേധിക്കുകയും സ്ത്രീയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ കീഴ്‌പ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള