ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശിയെ ബംഗാളിൽ നിന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് മറയൂർ പോലീസ്

28-ന് പെൺകുട്ടിയുമായി കറങ്ങിനടക്കുന്ന യുവാവിനെ കണ്ട സന്നദ്ധസംഘടനയിലെ അംഗങ്ങൾ ഇവരെ തടഞ്ഞുവെച്ച് സിലിഗുഡി പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചു.