മമത ബാനർജിക്ക് ‘കശ്മീർ ഫയൽസ്’ നിർമ്മാതാക്കൾ മാനനഷ്ടത്തിന് നോട്ടീസ് അയച്ചു

കശ്മീർ ഫയലുകളും ഇപ്പോൾ 'ദി ഡൽഹി ഫയലുകളും' ബിജെപിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നിർമ്മിച്ചതാണ്, അവ സാങ്കൽപ്പിക സൃഷ്ടികളായിരുന്നു. എന്നീ മമതയുടെ തെറ്റായ

ദി കേരള സ്റ്റോറി; സിനിമ നിരോധിക്കുന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനമായി പശ്ചിമ ബംഗാൾ

ചിത്രത്തിന്റെ പ്രദർശനം മൂലം സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടേയാക്കാവുന്ന വിദ്വേഷത്തിന്റെയും അക്രമത്തിന്റെയും സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും