മലയാള ദൃശ്യമാധ്യമരംഗത്തേയ്ക്ക് പുതിയ ടെലിവിഷൻ വാർത്താ ചാനൽ; ‘ദി ഫോർത്ത്’ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ സംപ്രേഷണം ആരംഭിക്കും

50 കോടി മുതൽ മുടക്കിൽ ആരംഭിക്കാനിരുന്ന പദ്ധതിയിൽ നിലവിൽ 80 കോടിക്കടുത്ത് നിക്ഷേപം എത്തുമെന്നാണ് സൂചന.