റിപ്പബ്ലിക് ദിനം; ഇന്ത്യയുടെ തദ്ദേശീയ ആയുധ സംവിധാന പ്രദർശനത്തിൽ ലോകം വിസ്മയിച്ചു

21 തോക്ക് സല്യൂട്ട് ഉൾപ്പെടെ തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച ആയുധ സംവിധാനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ വർഷം റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ