രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ‘മഹിളാ മാർച്ച്’

2023ൽ രണ്ട് മാസത്തേക്ക് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 'മഹിളാ മാർച്ച്' ആരംഭിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് തയ്യാറെടുക്കുന്നു.