ക്ഷേത്രത്തിലെ കാണിക്കവഞ്ചിയില്‍ നിന്നും ലഭിച്ചത് എട്ടുലക്ഷം രൂപ മൂല്യമുള്ള രണ്ടായിരത്തിന്റെ നോട്ടുകെട്ടുകള്‍

ഭണ്ടാരത്തിൽ നാനൂറ് കറന്‍സി നോട്ടുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2000 രൂപ നോട്ടുകള്‍ രാജ്യത്ത് വിനിമയത്തില്‍ നിന്ന് പിന്‍വലിക്കുമെന്ന് ആര്‍ബിഐ പ്രഖ്യാപനം വന്ന്