ഡൽഹിയിലെ ജ്വല്ലറിയിൽ 25 കോടിയുടെ മോഷണം നടത്തിയതിനു പിന്നിൽ മുടിവെട്ടുകാരൻ; നാട്ടുകാർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവൻ

നേരത്തെ രണ്ട് തവണ ലോകേഷ് ജയിലിലും കിടന്നിട്ടുണ്ട്. 2017ലും വീണ്ടും 2022ലുമായിരുന്നു ആ സംഭവങ്ങൾ. കവർച്ചയ്ക്ക് ഇറങ്ങുന്ന