ഉമ്മൻചാണ്ടി ജർമ്മനിയിൽ നാളെ ലേസർ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയനാകും; പിന്തുണകൾക്ക് നന്ദിയുമായി ചാണ്ടി ഉമ്മൻ

ചികിത്സ പൂർത്തിയാക്കി എത്രവേഗം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ്. . നിങ്ങൾ നൽകിയ പിന്തുണകൾക്ക് നന്ദി.