മണിപ്പൂരിൽ കുക്കി ആധിപത്യമുള്ള പ്രദേശങ്ങള്‍ക്ക് പ്രത്യേക ഡിജിപി വേണം; പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് എംഎല്‍എമാരുടെ കത്ത്

ചുരാചന്ദ്പൂര്‍, കാങ്പോക്പി, ചന്ദേല്‍, തെങ്നൗപല്‍, ഫെര്‍സാള്‍ എന്നിവയാണ് കുക്കി ആധിപത്യമുള്ള അഞ്ച് ജില്ലകള്‍. നിലവിൽ സംഘര്‍ഷം കാരണം