എല്‍ദോസ് കുന്നപ്പിള്ളിയ്ക്ക് എതിരായ പരാതി അട്ടിമറിക്കാന്‍ ശ്രമം; കോവളം സിഐയെ സ്ഥലംമാറ്റി

സിഐ അവധിയിലായതിനാൽ എട്ടാം തീയതി വരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പരാതി പരിഗണിക്കുന്നത് വൈകിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.