ബ്രിട്ടന്‍ കടത്തികൊണ്ടുപോയ കോഹിനൂര്‍ രത്‌നവും മറ്റ് നിധികളും വീണ്ടെടുക്കാന്‍ ഒരുങ്ങി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍

രാജ്യത്ത് നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ നീണ്ട നിന്ന് ചൂഷണത്തിനിടെ ബ്രിട്ടന്‍ കടത്തികൊണ്ടുപോയ കോഹിനൂര്‍ രത്‌നവും മറ്റ് നിധികളും വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ ഇന്ത്യ ആരംഭിച്ചതായി