ചാന്ദ്രയാൻ 3 ദൗത്യത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ കൈയ്യൊപ്പും; കെൽട്രോൺ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന്‌ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ പങ്കാളികൾ

രാജ്യത്തിന്റെ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ സംവിധാനങ്ങളിൽ മൊത്തമായുള്ള 300ഓളം ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ഉപകരണങ്ങളിൽ അമ്പതോളം എണ്ണം ഇതുവരെ വിവിധ