വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം ഈടായി നൽകേണ്ടതില്ല; അന്യായമായി ആരും ജയിലിൽ കിടക്കാൻ പാടില്ല: സുപ്രീം കോടതി

കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനും സുരക്ഷ നിലനിർത്തുന്നതിനും ഭരണകൂടം ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം ഈടായി നൽകേണ്ടതില്ല

വിദ്വേഷം പരത്തുന്ന ചാനൽ അവതാരകരെ പുറത്താക്കണം; മാധ്യമങ്ങൾ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കരുത്: സുപ്രീം കോടതി

അവർ വലിയ ശക്തിയുടെ സ്ഥാനത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നും അവർ പറയുന്നത് രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കണം.