വിദ്വേഷം പരത്തുന്ന ചാനൽ അവതാരകരെ പുറത്താക്കണം; മാധ്യമങ്ങൾ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കരുത്: സുപ്രീം കോടതി

അവർ വലിയ ശക്തിയുടെ സ്ഥാനത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നും അവർ പറയുന്നത് രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കണം.