സ്വാതന്ത്രത്തിന് മുൻപ് രാജ ഭരണം നിലനിന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് രാജ്യത്തെ കൊണ്ടു പോവാൻ ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നു: രാഹുൽ ഗാന്ധി

എന്താണ് കോൺഗ്രസ് ചെയ്തതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പലരും ചോദിക്കുന്നത്. നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായി ഭിന്നിച്ചുകിടന്ന, ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം നിലനിന്ന സ്ഥാനത്ത്