ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെയും ജഡ്ജിയെയും ഉൾപ്പെടെ എതിർ കക്ഷികളാക്കി കേരളാ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി

കോടതിയിൽ ജഡ്ജിമാർ പരിഗണിക്കേണ്ട ഹർജികളുടെ എണ്ണത്തിലുൾപ്പെടെ കൃത്യമായ മാനദണ്ഡം വേണമെന്ന് ഇദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.