പത്രസമ്മേളനവുമായി രാജിവെച്ച യുഡിഎഫ് കോട്ടയം ജില്ല ചെയർമാൻ

സ്വന്തം പണം ഉപയോ​ഗിച്ച് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ ചരിത്രം എണ്ണിപറഞ്ഞ സജി മഞ്ഞക്കടമ്പൻ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഫ്രാൻസിസ് ജോർജിന്