എന്റെ ശരീരത്തില്‍ ഞാന്‍ പ്രൗഡാണ്; എനിക്കുള്ളതെല്ലാം എന്റെതാണ്: ഹണി റോസ്

ബോഡി ഷെയ്​മിങ് മോശം ചിന്താഗതിയാണ്. മാറേണ്ടതാണ്. അത് പല വേര്‍ഷനായി ഞാന്‍ അനുഭവിച്ചതാണ്. ഇപ്പോഴത് കണ്ടില്ല, കേട്ടില്ല എന്നു വിചാരിച്ച്