ജോഡോ യാത്ര പ്രവർത്തകരല്ല; കൊല്ലത്ത് വ്യാപാരി സ്വയം പച്ചക്കറികൾ നശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു; കെ സുധാകരൻ

പാർട്ടിക്ക് അവമതിപ്പുണ്ടാക്കിയ മുഴുവൻ പ്രവർത്തകരെയും പുറത്താക്കിയിരിക്കുന്നതായും കെ സുധാകരൻ അറിയിച്ചു