പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ തോറ്റു; നാലുനില കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ചാടി പെൺകുട്ടി; തറയിൽ വീഴാതെ രക്ഷിച്ച് യുവാവ്

പെൺകുട്ടി മുകളിൽ നിന്ന് ചാടിയെങ്കിലും അവസാന നിമിഷം നേരിട്ട് തറയിൽ പതിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് യുവാവ് കുട്ടിയെ അദ്ഭുതകരമായി രക്ഷി