തൊഴിലുറപ്പ്‌ തൊഴിലാളികൾക്കായി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്‌ ; രാജ്യത്തെ ആദ്യ സംസ്ഥാനമായി കേരളം

പ്രസവാനുകൂല്യം, ചികിത്സാ സഹായം, ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ്‌, മരണാനന്തര സഹായം, പഠനാനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഉറപ്പാക്കും.