ദി കേരളാ സ്റ്റോറി സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാവിനെ പരസ്യമായി തൂക്കിക്കൊല്ലണം: എൻസിപി എംഎൽഎ ജിതേന്ദ്ര അവാദ്

കേരള സ്റ്റോറി എന്ന സിനിമയുടെ പേരിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തെയും അവിടുത്തെ സ്ത്രീകളെയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തി. മൂന്നു പേരുടെ മാത്രമുള്ള ഔദ്യോഗിക