സൂര്യഗ്രഹണം കാണുന്നത് മതപരമായ അവകാശം; സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരണമെന്ന ആവശ്യവുമായി തടവുകാർ

ലോകത്തിലെ അപൂർവ്വവും പ്രകൃതിദത്തവുമായ ഒരു പ്രതിഭാസമെന്ന നിലയിലും തങ്ങൾക്ക് സൂര്യഗ്രഹണത്തിന് സാക്ഷികൾ ആകാനുള്ള അവസരം