വിദ്യാർത്ഥികളുടെ താൽപര്യം പരിഗണിച്ചല്ല പല പരിപാടികളും നിശ്ചയിക്കുന്നത്; ജിയോ ബേബിക്ക് എസ്എഫ്ഐയുടെ ഐക്യദാർഢ്യം

മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പരിപാടി റദ്ദാക്കിയത് മുൻകൂട്ടിയറിയാതെ താന്‍ കോഴിക്കോട് വരെ എത്തി. കാരണം ചോദിച്ച് പ്രിൻസിപ്പലിന് മെയിൽ അയച്ചിട്ട് ഇതുവരെയും