വർക്കലയിൽ കടലിനടിയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ജപ്പാൻ സൈന്യം തകർത്ത ബ്രിട്ടീഷ് കപ്പലെന്ന് സംശയം

നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് കടലാഴങ്ങളിൽ മുങ്ങിത്താഴ്ന്ന ഡച്ച് കപ്പലിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളാകാം എന്നാണ് മറ്റൊരു അഭിപ്രായം. ചരിത്ര സ്മാരകമായ