ഐടി ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 66 എ എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗൗരവമേറിയ വിഷയം: സുപ്രീം കോടതി

2015-ൽ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് കണ്ടു സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കിയ ഐടി ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 66 എ അനുസരിച്ചു ഇപ്പോഴും എഫ്‌ഐആർ