കഴിഞ്ഞ വർഷം ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ഇന്റർനെറ്റ് നിർത്തിവെച്ചത് ജമ്മു കശ്മീരിലാണെന്ന് പഠനം

കഴിഞ്ഞ വർഷം ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ഇന്റർനെറ്റ് നിർത്തിവെച്ചത് ജമ്മു കശ്മീരിലാണെന്ന് പഠനം