ലോക്കൽ പോലീസ് ഇന്റലിജൻസ് നീക്കങ്ങൾ അറിയാൻ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന് സ്വന്തം രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം

സംഘടനയ്ക്ക് ശക്തികേന്ദ്രമുള്ള ജില്ലാതലത്തിലാണ് യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അത് നേരിട്ട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു