ഭൂമിയുടെ ലഭ്യതക്കുറവാണ് വ്യവസായവത്ക്കരണത്തില്‍ കേരളം നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നം: മുഖ്യമന്ത്രി

സംസ്ഥാനത്തെ പുതു വ്യവസായ സംരംഭകര്‍ക്കായി ഒട്ടേറെ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച് നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ പ്രതിഫലനം