റെയിൽ ഭൂമി കുറഞ്ഞ തുകക്ക് സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് പാട്ടത്തിനു; ഭൂമി നൽകുന്നത് 35 വർഷത്തേക്ക്‌

റെയിൽവേയുടെ ഭൂമി കുറഞ്ഞ തുകക്ക് സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്കും കമ്പനികൾക്കും പാട്ടത്തിനു നൽകാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനം