ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പും ശേഷവും ചായ, കാപ്പി എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക; ഐസിഎംആർ ഉപദേശിക്കുന്നു

ചായയിലും കാപ്പിയിലും "കഫീൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ശാരീരിക ആശ്രിതത്വത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു