രാജ്യത്തെ വ്യാവസായിക ഉൽപ്പാദന സൂചിക കുത്തനെ ഇടിയുന്നു: എഎ റഹിം

കോടികൾ മുടക്കി മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യയുടെ പരസ്യങ്ങൾ ഇറക്കിയും അത്മനിർഭർ ഭാരത് തുടങ്ങിയ പുതിയ വാചകങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നിട്ടും വ്യവസായ മേഖല