ശരിയാക്കണം, നിങ്ങള്‍ടെ ചോറ് തിന്ന് വളര്‍ന്നവനാ; അവനെ വെറുതെ വിടരുത്; എസ് രാജേന്ദ്രനെതിരെ എംഎം മണി

രാജയെ തോല്‍പ്പിക്കാനുള്ള മുഴുവന്‍ പണിയും അയാല്‍ ചെയ്തു. അങ്ങനെ പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. ശരിയാക്കണം. നിങ്ങള്‍ടെ ചോറ് തിന്ന് വളര്‍ന്നവനാ.