ചോള കാലഘട്ടത്തിലെ ഹനുമാന്റെ മോഷ്ടിച്ച ശിൽപം തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ഐഡൽ വിംഗിന് കൈമാറി

അരിയല്ലൂർ ജില്ലയിലെ പൊറ്റവേലി വെള്ളൂർ, ശ്രീ വര രാജ പെരുമാൾ എന്ന വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഹനുമാന്റെ ശിൽപം മോഷണം