കറിപൗഡറുകളിലും പാക്കറ്റ് ഉല്പന്നങ്ങളിലും മായം കലര്‍ത്തരുത്; മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്‍

തിരുവനന്തപുരം: കറിപൗഡറുകളിലും പാക്കറ്റ് ഉല്പന്നങ്ങളിലും മായം കലര്‍ത്തരുതെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്‍. സംസ്ഥാനത്ത് പ്രചാരത്തിലുള്ള പാക്കറ്റ് ഉല്പന്നങ്ങളിലും മറ്റും മായം കണ്ടെത്തിയ