ദേശീയ കായിക പുരസ്‌കാരങ്ങൾ; എച്ച് എസ് പ്രണോയിക്കും എൽദോസ് പോളിനും അർജ്ജുന

ടേബിള്‍ ടെന്നീസ് താരം ശരത് കമല്‍ അചന്തയ്ക്കാണ്പ രമോന്നത കായിക പുരസ്കാരമായ മേജർ ധ്യാന്‍ചന്ദ് ഖേല്‍രത്ന ലഭിക്കുന്നത് .