ലൈഫ് മിഷൻ: സംസ്ഥാനത്ത് 3,22,922 വീടുകളും നാല് ബഹുനില സമുച്ചയങ്ങളും പൂർത്തീകരിച്ചു

കോഴിക്കോട്‌ ജില്ലയിൽ 5178 പേർക്ക്‌ നാലാംഘട്ടമായി ലൈഫിൽ വീടുയരും. ‘ലൈഫ്‌ - 2020’ അന്തിമ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർ കരാറുണ്ടാക്കി മാർച്ച്‌