കൊച്ചിയിലെ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്ന രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെയും പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഷാഫി; പീഡിപ്പിച്ചത് ഭഗവൽ സിങ്ങിന്റെ വീട്ടിലെത്തിച്ച്

പെൺകുട്ടികളെ ഇലന്തൂരിലെ ഭഗവൽ സിങ്ങിന്റെ വീട്ടിലെത്തിച്ചു പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണ് ഷാഫിയുടെ കുറ്റസമ്മതമൊഴി.