ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ; ഹനാൻ ബി​ഗ് ബോസിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക്

ഇന്ന് പരിപാടിയിൽ ലൈവിനിടെയാണ് ഹനാൻ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നതിനാൽ താത്കാലികമായി ഷോയിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുകയാണെന്നും മത്സരാർത്ഥിയുടെ