ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽനിന്ന് ചാടിയ ലോകത്തിലെ ആദ്യ വനിത: അപൂർവ നേട്ടവുമായി ശീതൾ മഹാജൻ

രാജ്യത്തിന്റെ നാലാമത്തെ പരമോന്നത ഇന്ത്യൻ സിവിലിയൻ ബഹുമതിയായ പത്മശ്രീ നേടിയ വ്യക്തിയും നിരവധി സ്കൈ ഡൈവിംഗ്