രക്താർബുദം ഭേദമാക്കാൻ ഗംഗാസ്നാനം ചെയ്യാൻ കുടുംബം നിർബന്ധിച്ചു; 5 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി മുങ്ങിമരിച്ചു

ഡൽഹിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ സമയത്ത്, ഗംഗാസ്നാനം സുഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചതി

സ്ത്രീകൾ 80 ശതമാനം വരെ ശരീരം മറയ്ക്കണം; ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അനുചിതമായ വസ്ത്രം ധരിച്ച ഭക്തർക്ക് വിലക്ക്

മഹാനിർവാണി പഞ്ചായത്ത് അഖാരയുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിരോധനം ഉടനടി പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന്